"ВИ ТИ СИ" АД Финансова информация

Годишна финансова информация на "ВИ ТИ СИ" АД за 2008 год.

Годишен доклад за дейността през 2008 г.
 
Годишен финансов отчет за 2008 год.
 
Доклад на независимия одитор за 2008 год.
 


Годишна финансова информация на "ВИ ТИ СИ" АД за 2007 год.

Годишен доклад за дейността през 2007 г.
 
 
Годишен финансов отчет за 2007 год.